Svetelná aktivácia DNA

 

Svetelná Aktivácia DNK predstavuje jeden z možných spôsobov, ktorý pomocou jednoduchej techniky nám môže pomôcť objaviť náš vnútorný svet a priviesť nás k spontánnemu uzdraveniu. Skúsenosť s aktiváciou DNK môže byť prvým krokom na ceste zjednotenia tela, vedomia a duše.

Konkrétny účinok aktivácie môže byť u každého jedinca trochu odlišná. Veď každý z nás je iný, máme iné potreby, schopnosti, skúsenosti.

Po aktivácii DNK môže dôjsť k spontánnemu vyliečeniu, najmä pri akútnych duševných a telesných ochoreniach.

 

Podľa skúseností absolventov tejto metódy, prvá aktivácia DNK pôsobí predovšetkým na telesnej úrovni. Hneď po prvej aktivácii dochádza k intenzívnemu očistnému procesu tela od toxínov. Telo sa začne zbavovať všetkých jedovatých, po roky ukladaných látok v našom organizme. Môže to trvať niekoľko týždňov, ak však túto metódu budeme pravidelne aplikovať po dobu asi dvoch rokov, očista sa stane stálou.

 

- Druhá aktivácia DNK urýchli rozvoj a zmenu našej psychiky. Ľahšie nachádzame svoje miesto, uskutočňujeme svoje životné ciele. Napomáha nám lepšie spoznať seba, jasnejšie vidieť našu cestu a naše skutočné možnosti rozvoja.

Absolventi tejto metódy najčastejšie rozprávajú o týchto pozitívnych skúsenostiach, ktoré môžeme zaradiť do štyroch skupín:

 

 1. Biologické zmeny

 - detoxikácia organizmu

- nárast energie

- rýchlejší proces uzdravovania

- hlbší a pokojnejší spánok

- zmena stravovacích návykov

- zvýšená spotreba tekutín

- oživenie reči tela

- rýchlejší rast vlasov a nechtov

- pružnejšia, zdravšia pokožka

-----------------------------------------------

2. Duševné zmeny

- rastúca sebadôvera

- zvýšená schopnosť empatie

- rýchlejšie myslenie

- presnejšie vyjadrovanie

- lepšie zvládanie stresu a obáv

- živšie spomienky a lepšie vnímanie súvislostí

- obnovenie schopností...

------------------------------------------------

3.Medziludské vzťahy

- prežívanie a zdieľanie nových citov

- púšťanie starých obmedzujúcich vzťahov

- jasnejší prehľad medziľudských vzťahov

- hlbšie prežívanie lásky

- spoznávanie duchovne blízkych bytostí...

 

4. Sebapoznanie

 - automatické  sebahodnotenie

- schopnosť lepšie zamerať svoju pozornosť a rýchlejšie naladenie sa. 

- spoznanie príčin neistoty a objavenie našej skutočnej podstaty

- jasnejšie zodpovedanie otázok o našom živote...

 

 

                                          

                   5. Zmeny dlhodobého rázu

                       - zníženie stáleho emocionálneho stresu

                       - znižujúca sa nerozhodnosť, miznutie strachu a obáv

                       - vnútorný popud na fyzickú i duševnú očistu

                       - lepšie pochopenie životných cieľov a poslania

                       - lepšie pochopenie vlastností jedincov

                       - vedomie vlastnej hodnoty a lásky k sebe i druhým

                       - uvedomenie si nedeliteľnej jednoty s Univerzom, Bohom

                       - pochopenie neustálych zmien nášho okolia...

 

 

Molekuly DNK sa javia ako veľmi zložité, v skutočnosti ho ale tvoria iba cukor a štyri druhy nukleotidov. Napriek tomu v sebe nesú všetky informácie, ktoré určujú náš vývoj, podobu, naše vlastnosti, schopnosti, celý náš život. A tieto informácie máme možnosť aktívne meniť.

Náš svet i náš život sa neustále mení. Môžeme to pozorovať na sebe, na celom našom okolí. Prišiel čas, aby sme ako ľudstvo urobili potrebný kvantový skok dopredu, k lepšiemu, inému životu, inému svetu.

 

Naše zdravie fyzické i mentálne je v mnohom závislé od druhých. Veľmi často vnímame, že nás riadia, vedú alebo zneužívajú pre svoje ciele iní. Ale iba my samy máme právo o sebe rozhodovať, samy sme zodpovední za seba, za svoj život i za svoje zdravie.

Aktívna energetická zmena nášho DNK nám v tomto môže významne pomôcť. 

 

V prvom rade musím upozorniť na skutočnosť, že aktivácia a liečenie DNA nijako neodporuje žiadnemu náboženstvu ani viere. Je veľmi jednoduchá a ľahko uskutočniteľná, prvá i druhá aktivácia zaberie asi pol hodiny. Ich účinok trvá ale po celý zbytok života, lebo v nich skrytý plán podporuje a živí jeden neprerušený a samo pôsobiaci liečebný proces.

Aktivácia je posvätným úkonom v tom zmysle, že zostane v našej pamäti ako veľmi zvláštny dar od Boha Stvoriteľa. 

Priebeh aktivácie DNA smeruje k podstate a môžeme ho chápať ako zjednotenie sa s milujúcim Bohom, s Pravým alebo Vyšším Ja.

 

Každý človek toto zasvätenie prežíva individuálne. Niekto všetko pozoruje vo farbe do najmenších podrobností, má rôzne videnia, iný počas procesu nevidí a nevníma takmer nič. Tieto vnemy však vôbec nijako neovplyvňujú výsledok aktivácie. Ak sme náš úmysel vhodne upevnili, vždy je aktivácia DNA platná a úplná. 

 

Aby sme si mohli osvojiť techniku a previesť aktiváciu DNA, musíme vytvoriť k biologicky už jestvujúcim dvom vláknam chromozómov ďalších desať vlákien.

Tieto „virtuálne“ vlákna sú duševnými rozšíreniami našej trojrozmernej fyzikálnej skutočnosti. Nie sú materiálneho charakteru ale psychického, a preto ich môžeme pokladať za formovateľné naším vedomím.

Predpokladáme, že disponujú schopnosťou prenášať našu vôľu smerom k biologickým vláknam DNA. Intuitívne informácie z Vyššieho Vedomia budú skrze tieto virtuálne vlákna pôsobiť na náš Vnútorný Boží Odtlačok – DNA, a prebúdzať naše driemajúce schopnosti.

 

Desať skrytých vlákien, tvoriacich päť skrytých párov, môžeme chápať ako kozmické spojnice buniek, alebo ako univerzálnu životnú silu. Sú duševnými spojnicami ľudského genómu a nesú v sebe nekonečné možnosti zlepšenia ľudského života.

 

 

Možnosti využitia tejto unikátnej metódy pre zlepšenie kvalít života, rozvoj osobnosti a liečenia sú takmer nevyčerpateľné.

 

© 2011 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode